Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego

Fizjomed / Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego

Krzysztof Malarz “Fizjo Med”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiot leczniczy Krzysztof Malarz “Fizjo Med” NIP 937-222-31-55 REGON 240896045, zwany dalej ,,podmiotem leczniczym”, kierowany przez Krzysztofa Malarza działa na podstawie: 

− przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

− wpisu nr 203989 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, 

− niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA

1. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego Krzysztof Malarz “Fizjo Med” ul. Bielska 157a, 43-340 Kozy i miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

FIZJOMED, ul. Bielska 157a, 43-340 Kozy (2 komórki):

 • Pracownia Fizjoterapii,
 • Pracownia Fizykoterapii.

FIZJOMED, ul. Broniewskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała (2 komórki):

 • Pracownia Fizjoterapii,
 • Pracownia Fizykoterapii.
 • Pracownia Fizjoterapii.

FIZJOMED, ul. Straconki 57, 43-300 Bielsko-Biała (1 komórka):

FIZJOMED, ul. Traugutta 1, 43-300 Czechowice-Dziedzice (2 komórki):

 • Pracownia Fizjoterapii,
 • Pracownia Fizykoterapii.

2. Regulamin obowiązuje:

a). Wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w punkcie 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia.

b). Wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

3. Organizacja i zadania zakładu leczniczego:

a). Podmiotem leczniczym kieruje i reprezentuje – właściciel Krzysztof Malarz.

b). Właściciel podmiotu leczniczego odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

c). Podczas nieobecności właściciela gabinetu zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

d). Do obowiązków i uprawnień właściciela należy:

 • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników,
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników,
 • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

4. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem rehabilitacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym. 

5. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. 

6. Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych należy sprawowanie opieki nad pacjentami, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń z zakresu: fizjoterapii oraz fizykoterapii.

7. W Zakładzie leczniczym funkcjonują następujące stanowiska: 

 • Fizjoterapeuta;
 • Personel pomocniczy.

8. Obowiązki poszczególnych stanowisk: 

 1. fizjoterapeuta:
 • diagnostyka funkcjonalna pacjentów; 
 • udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii i fizykoterapii;
 • działalność fizjo profilaktyczna;
 • edukacja pacjentów; 
 • nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej prowadzonych pacjentów.
 1. personel pomocniczy:
 • wsparcie techniczno-administracyjne.

III. CEL,  ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

1. Celem działania podmiotu leczniczego jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów. 

2. Zadaniem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności :

 • wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu, 
 • badanie funkcjonalne i fizjoterapia , 
 • fizjoprofilaktyka, 
 • wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń. 

IV. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 

1. W ramach podmiotu leczniczego będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii. 

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach podmiotu leczniczego.

V. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia, a terminy zabiegów powinny być ustalane z wyprzedzeniem. Wizyty odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem wizyt. Podmiot leczniczy czynny jest od pn. do pt. w godz. 8-20.

2. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie płatnych świadczeń zdrowotnych.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

6. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej.

7. Umówiony i nieodwołany co najmniej 24h wcześniej zabieg, uważa się za zrealizowany i przy kolejnej wizycie skutkuje dopłatą 50pln. W razie próby odwołania dzień wcześniej (telefon, sms) i braku kontaktu ze strony gabinetu (nieodebrane połączenie) – koniecznie w godzinach pracy gabinetu 8:00-20:00 – lub przez weekend – wizytę uważa się za odwołaną w terminie. 

Pacjenci  prywatnych firm ubezpieczeniowych (Medicover, Allianz, TUZ i inne) proszeni są o odwoływanie wizyt do godz. 20:00 dnia poprzedzającego zabieg (łącznie z weekendem), inaczej wizyta przepada.

8. Spóźnienie na umówioną godzinę może spowodować ewentualne skrócenie czasu zabiegu, bądź jego odwołanie – zabieg wtedy uważa się za wykorzystany (w przypadku pacjentów z firm ubezpieczeniowych).

VI.  UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

1. Podmiot leczniczy prowadzi karty pacjenta elektronicznie – zawierające wywiad z pacjentem oraz dokumentację medyczną pacjentów korzystających z usług fizjoterapeutycznych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w szczególności na wniosek:

a) Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta, (za okazaniem dowodu tożsamości);

b) Podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

c) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

d) Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

e) Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

f) Zakładom ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta.

g) Upoważnienie winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego Pacjenta;

h) Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską) i 2b ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej).

i) innym podmiotom lub osobom, które wymieniono w art. 26 w ustawie o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008r., a nie reguluje tego niniejszy Regulamin. 

j) Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, podmiot leczniczy nie pobiera od Pacjenta oryginałów dokumentacji.

Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć właściciel Krzysztof Malarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Malarz “Fizjo Med” lub osoby upoważnione;.

W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.

k) Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy. 

l) Podmiot leczniczy może udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z Pacjentem w przypadku gdy:

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy na piśmie,
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób;
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 • obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.

VII. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty. 

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określona jest wg cennika dostępnego na recepcji oraz na stronie www.fizjomed.pro. Cennik jest widoczny w zał. 1-3.

3. W gabinecie płatności można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym.

4. Za świadczenia zdrowotne podmiot wykonujący działalność leczniczą na wniosek pacjenta wystawia rachunek (fakturę imienną), w którym wyszczególnia zrealizowane procedury.

5. Rachunek, o którym mowa w punkcie 4 powinien być zgodny z aktualną wysokością opłat podaną w cenniku. 

VIII. GŁÓWNE ZADANIA ORGANIZACYJNE PODMIOTU LECZNICZEGO 

1. Realizacja zadań podmiotu i celu do którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie.

2. Kompletne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków.

3. Dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego.

4. Zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu.

5. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta.

6. Wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego lub właściciela.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Zał. 1. Cennik placówka 43-340 Kozy ul. Bielska 157

Zał. 2. Cennik placówka 43-300 Bielsko-Biała ul. Broniewskiego 39, Straconki 57

Zał. 3. Cennik placówka 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 1

Zał. 1. Cennik placówka 43-340 Kozy ul. Bielska 157

ZABIEGI MANUALNE

Konsultacja fizjoterapeutyczna 80zł 30min

PIERWSZA WIZYTA – Terapia manualna 120zł 45min

Terapia manualna 80zł 30min / 100zł 45min / 120zł 1h

Terapia neurologiczna PNF 100zł 45min / 120zł 1h

Terapia metodą PDTR 100zł 45min

Testy braków w suplementacji 100zł 1h

Testy nietolerancji pokarmowych 150zł 1,5h

Wizyta domowa 200zł 45min (na terenie: Bielsko-Biała, Kozy, pozostałe miejscowości za indywidualnie ustalaną dopłatą za dojazd)

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Badanie wad postawy 80zł 30min

Terapia wad postawy 80zł 30min

Terapia wad postawy 100zł 45min

Niższa cena dla Seniora zabieg 1h

Terapia manualna 30min + Prądy TENS/Pole magnetyczne = 50pln 1h

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

Laseroterapia 20zł 

Ultradźwięki 20zł 

Prądy TENS 20zł

Pole magnetyczne 20zł

Masaż pneumatyczny 20zł

Jonoforeza 20zł 

Kinesiology taping 30zł

Zał. 2. Cennik placówka 43-300 Bielsko-Biała ul. Broniewskiego 39, Straconki 57

ZABIEGI MANUALNE

Konsultacja fizjoterapeutyczna 100zł 30min

PIERWSZA WIZYTA – Terapia manualna/osteopatia 150zł 45min

Terapia manualna 100zł 30min, 120zł 45min

Terapia technikami osteopatii 100zł 30min, 120zł 45min

Terapia manualna Krzysztof Malarz 120zł 30min, 150zł 45min – każda wizyta

Masaż klasyczny 100zł 30min, 120zł 45min

Masaż relaksacyjny 120zł 45min 

Taping 30zł

Wkładki ortopedyczne z dopasowaniem ICB MEDICAL 320zł, kolejna wkładka na tym samym spotkaniu 200pln  https://arnetprof.eu/  

Klapki ortopedyczne Peter Legwood 230pln + dopasowanie/wizyta u Asi Wieczorkiewicz 70pln = 300pln http://peterlegwood.pl/

Wizyta domowa 200zł 45min (na terenie: Bielsko-Biała, Kozy, pozostałe miejscowości za indywidualnie ustalaną dopłatą za dojazd)

TERAPIA dzieci i niemowląt – doktorantka Kasia Stachura

Terapia dzieci i niemowląt 120zł30min, 150zł 45min

 Niższa cena dla Seniora:

Terapia manualna 30min + Prądy TENS/Pole magnetyczne = 50pln 1h

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

Laseroterapia 30zł

Ultradźwięki 30zł

Prądy TENS 30zł

Pole magnetyczne 30zł

Krioterapia 30zł

Jonoforeza 30zł

Elektrostymulacja 30zł

Zał. 3. Cennik placówka 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 1

 ZABIEGI MANUALNE

Pierwsza wizyta 60min / 120-150zł

Terapia manualna  30min / 80-100zł 

Terapia manualna  45min / 100-120zł

Terapia manualna  60min / 120-150zł

Masaż relaksacyjny 45min / 100zł

PDTR 45min / 100zł

PTDR 60min / 120zł

Wizyta domowa 45min/200pln

Taping 30zł 

Zabiegi fizykalne 20zł 

TERAPIA dzieci i niemowląt – doktorantka Kasia Stachura

Terapia dzieci i niemowląt 100zł30min, 120zł 45min

* ZNIŻKA – 10 zł: klubowiczów siłowni Fitness World, klubowiczów Centrum Kettlebell (tyczy się: pierwszej wizyty, terapii manualnej 45 min oraz terapii manualnej 30 min)